Nieuws

Onderzoek E-Democracy met G1000 als case

De Universiteit van Tilburg heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoek gedaan naar vormen van democratische vernieuwing waarbij sprake is van E-democracy onder de titel  "Digitale Empowerment van de Demos".  Er staat een uitvoerige beschrijving in van de G1000. In navolging van Graham Smith' "Democratic Innovations"  zijn zij daarbij uitgegaan van de volgende criteria:

Gewenste toegang, selectie en insluiting - Hierbij gaat het om de vraag of burgers die willen en kunnen participeren even goed als ieder ander kunnen deelnemen en bijdragen aan de e-democracy innovatie, en dus ook om de vraag hoe het design de insluiting en selectie van participanten beïnvloedt. Het is van belang om te onderzoeken op welke manier het elektronische medium toegang, selectie en insluiting stuurt, en meer in het 16 bijzonder bevorderd of belemmerd. Daarbij is het ook van belang om de vraag te stellen hoe door middel van gebruikte het elektronische medium bruggen kunnen worden geslagen naar en tussen burgers, al dan niet met nieuwe vormen van communicatie (bv. beeld). Zorgt het design er uiteindelijk voor dat andere mensen meedoen dan de ‘usual suspects’ in burgerparticipatietrajecten.

Reële invloed op publieke agenda- en besluitvorming - Hierbij is het punt aan de orde of de demos, via de e-democracy innovatie, effectief invloed kan uitoefenen op de items die op de publieke agenda komen (Bachrach en Baratz, 1962), alsook op de conclusies die uiteindelijk worden getrokken ten aanzien van zaken van publiek belang.

Inventieve verbinding van deliberatie en aggregatie - Hierbij is het de vraag of de edemocracy innovatie niet alleen verandering brengt maar ook daadwerkelijk inventief is in het leggen van nieuwe, creatieve verbindingen tussen deliberatie en aggregatie (vergelijk, Hendriks, 2010), en waar dit dan uit blijkt. Behalve om efficiency gaat het hier ook en vooral om scheppend vermogen.

Publieke waardering en (mede)eigenaarschap - Hierbij vragen we ons af of de edemocracy innovatie bijdraagt aan de democratische grondgedachte dat burgers (mede-) eigenaar van het bestuur zijn en als zodanig ook iets mogen en zullen verwachten van het procesverloop en de -uitkomsten: o.m. eigen inzet en toegevoegde waarde.

Ingebouwde overdraagbaarheid - Hierbij gaat het om de onvermijdelijke contextbepaaldheid van e-democracy innovatie, en om de vraag of er desondanks elementen zijn ingebouwd die aanpassing aan andere contexten - in het bijzonder die van de Nederlandse democratie - mogelijk maken.

Transparantie en verantwoording. Het gaat hierbij om de wijze waarop het voor toeschouwers en participanten helder is hoe processen verlopen en dat de individuen en/of organisaties die processen aansturen of faciliteren verantwoording afleggen over de 17 manier waarop meningsvorming, uitwisseling en beslissingen tot stand komen. Terwijl van sommige processen slechts de uitkomsten zichtbaar worden gemaakt, kan transparantie in e-democracy ook zo ver gaan dat duidelijk wordt welke bewerkingen er door wie zijn gedaan.

Ten aanzien van de onderzochte cases in onder anderen Melbourne, Berlijn, Brazilië, IJsland en Nederland komen de onderzoekers tot de volgende conclusies:

Het hele onderzoek kunt u hier downloaden.

Lees meer

G1000Enschede over vuurwerk

Op  Zaterdag 10 juni zaten meer dan 300 inwoners van Enschede bij elkaar voor een G1000 over vuurwerk. 

Op deze zomerse dag werd vooruitgekeken naar Oud en Nieuw. Vuurwerk brengt plezier en overlast. Bovendien vond in Enschede op zaterdag 13 mei 2000 een vuurwerkramp plaats waarbij 23 doden vielen, bijna 1000 gewonden en 200 woningen werden verwoest. Een beladen thema dus.

De gemeente heeft contact gezocht met G1000nu om hierover volgens de G1000 principes een dialoog te organiseren die uiteindelijk in het najaar moet uitmonden in een burgerbesluit. Het gehele traject is van 10 juni t/m 11 november. Het besluit over hoe Enschede met vuurwerk om gaat valt op de slotdag. De slotdag wordt gehouden op 11 november 2017. Daarna worden de voorstellen voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het is voor het eerst dat een G1000 op initiatief van een gemeente wordt georganiseerd. Eerdere G1000bijeenkomsten zijn altijd op initiatief van burgers en door burgervrijwilligers georganiseerd in samenwerking met G1000nu. Dit is voor zowel de gemeente Enschede als voor G1000nu, naast een belangrijk gesprek over vuurwerk een experiment met de inzet van de G1000methodiek rond een thema in coproductie tussen gemeente en G1000nu. 

De G1000Enschede begon met drie dialoogrondes waarvan rond de vraag: "Wat vind jij belangrijk aan vuurwerk?" Aan het eind van de ronde typten de deelnemers een woord in een smartphone. De meest gekozen woorden waren: veiligheid, traditie en handhaving. Op de vraag in de volgende ronde: "Wat moet daarvoor gebeuren?" volgen woorden als handhaving en voorlichting. Uiteindelijk levert dat de volgende agenda op:

Rond deze thema's gaan de deelnemers in groepen van 8 aan de slag om uiteindelijk zo'n 40 voorstellen te maken. Na een uur dromen te hebben gedeeld bekijken de deelnemers de eerste presentaties bij de buren. Uit gesprekken en social mediaberichten kun je opmaken dat de deelnemers goede gesprekken hebben gehad. Er hangt een prettige ontspannen sfeer.

In het laatste deel van het stadsgesprek maken de deelnemers in dezelfde groepen voorstellen. Op die voorstellen kunnen vervolgens per persoon 4 stemmen worden uitgebracht. 

De top 10 nadat meer dan 948 stemmen waren uitgebracht bleek het voorstel Spetterend georganiseerde vuurwerkshow de meeste stemmen (58) te hebben gekregen. Verder hebben voorlichting, handhaving en verantwoord veilig vuurwerk de meeste steun verworven. 

Bij het sluiten van de persen hadden 129 deelnemers zich al aangemeld voor een vervolg. Het winnende voorstel 4.3. Spetterend georganiseerde vuurwerkshow

Lees meer

G1000Borne: Autoluw en (eetbaar)groen

Zaterdag 24 mei vond de G1000Borne plaats met bijna 160 deelnemers. In een zeer ontspannen sfeer werkten de deelnemers in de ochtend aan de agenda via de drie bekende dialoogrondes van het Borne café. Daaruit kam de volgende 'agenda':

Blok 1: Communicatie
Blok 2: Verkeersveiligheid
Blok 3: Groenvoorziening
Blok 4: Leefbaarheid
Blok 5: Handhaving
Blok 6: Duurzaamheid
Blok 7: Betrokkenheid
Blok 8: Wildcard

Opvallend zijn de thema's verkeersveiligheid en handhaving. Kennelijk zijn dit de onderwerpen waar specifiek in Borne veel om te doen is. Bij andere G1000bijeenkomsten kwam veiligheid ook wel naar voren maar niet specifiek rond verkeer. Per thema zijn er voorstellen gemaakt, waar aan het einde van de dag op kon worden gestemd. Zo hebben de deelnemers uit de gemeente Borne aangegeven wat zij met elkaar belangrijk vinden. Maar dat iet alleen. De helft van de deelnemers heeft zich opgegeven voor het vervolg, om in werkgroepen de gemaakte voorstellen te gaan realiseren. 

Er zijn in totaal 19 voorstellen gemaakt.
De Top 19 van Borne

1. Tafel 2.1: MijnVerkeersveiligheid2030
2. Tafel 2.0: Wonen in frisse, stille en veilige omgeving!
3. Tafel 4.1: Samen houden we Borne leefbaar nu en straks
4. Tafel 3.0: Borne: Groen, groener, groenst
5. Tafel 6.1: Ons duurzaam Borne; voor nu en later.
6. Tafel 1.0: Borne Communiceert
7. Tafel 8.0: Integratie Ontmoetingscafe
8. Tafel 7.1: gemeenschappelijke ontmoetingsplekken
9. Tafel 6.0: Ecologisch wonen
10. Tafel 1.1: Communicatie gemeente en Bornse Noaberschap
11. Tafel 3.1: Borne: de groenste gemeente van Overijssel!
12. Tafel 3.2: Vliegende fiets
13. Tafel 4.2 Leefbaarheid, ontmoeten en vertrouwen..
14. Tafel 4.0: Multifunctioneel park Stroomeschvijver
15. Tafel 8.1: Dromen van een werkplaats
16. Tafel 5.1: Burgerinitiatief handhaving en gedrag
17. Tafel 5.0: BOA’s in action
18. Tafel 7.0: Maak van Borne het leukste dorp van Europa.
19. Tafel 1.2: Communicatie begint met luisteren

Wie de voorstellen wil bekijken kan terecht op de website van de G1000Borne. Initiatiefnemer Ton Remmers was uiterst tevreden over de dag en ontroerd over de het hoge aantal aanmeldingen voor het vervolg.

 

Lees meer