Veel gestelde vragen

WIE NEEMT HET INITIATIEF TOT EEN G1000?

G1000 is een burgerinitiatief en kan dus alleen door burgers georganiseerd worden. Het wordt dus niet door de overheid of een politieke partij georganiseerd.
Zo wordt voorkomen dat (de schijn bestaat) dat een G1000 wordt ingezet om bestaand beleid te legitimeren. Alleen op deze manier kunnen burgers weer eigenaar en   bepaler worden van de agenda van de gemeenschap. Daarom is het ook belangrijk dat de G1000 geen vooraf opgestelde agenda heeft. Het is een plek waar we samen bepalen wat we belangrijk vinden voor onze stad, ons dorp of onze wijk.

WAT IS HET DOEL VAN EEN G1000?

Het doel van een G1000 is om een groep burgers en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap bij elkaar te brengen. Zij gaan op zoek naar wat zij samen belangrijk vinden voor de eigen gemeente.
Het resultaat is een actieve en betrokken gemeenschap, waar iedereen elkaar weet te vinden en waar wij, de burgers, samen onze verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van onze gemeente, stad, dorp of wijk. Zo vormt de G1000 een vaste aanvulling op het huidige democratische bestel.

WAT LEVERT EEN G1000 OP?

Een G1000 levert 10 concrete voorstellen op waar burgers zelf mee aan de slag gaan. En 10 voorstellen voor de gemeenteraad.
De deelnemers formuleren tijdens een G1000 waar ze het samen over eens zijn. Door te stemmen bepalen zij de 10 belangrijkste voorstellen en uitgangspunten. Het is vervolgens aan de gemeenschap zelf om te bepalen wat er met de voorstellen gebeurt.

Inwoners worden niet alleen aangesproken op de plichten die de participatiesamenleving hen oplegt, maar krijgen ook de daarbij behorende burgerschapsrechten terug in de vorm van directe betrokkenheid bij de agenda- en besluitvorming. Bij meerdere G1000 bijeenkomsten in dezelfde gemeenschap krijgen alle bewoners beurtelings de gelegenheid om mee te praten en te bepalen wat belangrijk is voor hun gemeenschap. burgers ontmoeten elkaar en verbinden zich aan wat zij samen van belang vinden en gaan daar zelf mee aan de slag. Inwoners worden burgers en voelen zich weer eigenaar van hun gemeenschap.

Voorbeelden van resultaten zijn onder andere te vinden op de website van de G1000AmersfoortG1000Uden en G1000Groningen

WAT DOET DE G1000 MET DE UITKOMSTEN?

Een G1000 biedt gelegenheid en geeft structuur aan de dag zelf. Het is aan de deelnemers wat er met de uitkomsten gebeurt. G1000 bemoeit zich dus niet met de inhoud. Wel begeleid zij de deelnemers na de dag zelf om een vervolg te geven aan de uitkomsten. Dit doet zij door terugkom bijeenkomsten te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de deelnemers verder aan de slag met de ideeën.

WIE KAN ER MEE DOEN MET DE G1000?

Iedereen kan mee doen aan de G1000. Als deelnemer heb je geen speciale opleiding of kennis nodig. Elke mening is waardevol en telt. Omdat er geen fysieke ruimte is voor alle inwoners wordt er gewerkt met loting.  Zo heeft iedereen kans om mee te doen.

WAAROM NIET ALLEEN MET BURGERS?

Om ideeën tot uitvoering te brengen heb je de hele gemeenschap nodig. Dus niet alleen burgers. Daarom schuiven naast de gelote burgers, ook 100 mensen van de overheid (ambtenaren en raadsleden), 100 ondernemers en 100 ‘vrije denkers’ aan.Ook zit aan elke tafel een tafelsecretaris.Zo worden we samen eigenaar van het resultaat.

WAT HEEFT G1000 MET DEMOCRATIE TE MAKEN?

Het platform G1000 wil graag een dialoog arena mogelijk maken naast de debat arena. In de debat arena, lokaal is dat de gemeenteraad, wordt gezocht naar politieke oplossingen voor zaken waar de gemeenschap het niet over eens is. De debat arena heeft daarvoor instrumenten en protocollen ontwikkeld. In de dialoog arena gaat de gemeenschap op zoek naar datgene waar men het wel over eens is, wat men gezamenlijk belangrijk vindt. Vanuit die gezamenlijke waarden komen de deelnemers tot ideeën en
uitspraken die voor de gemeenschap, inclusief de debatarena en het bestuur, bepalend zijn.

WAAR KOMT DE G1000 VANDAAN?

De G1000 is bedacht in België. Op 11 november 2011 is in België een landelijke G1000 georganiseerd op initiatief van David van Reybrouck en Peter Vermeersch, van de universiteit van Leuven. België had toen een oneindige lang slepende kabinetsformatie. Een algemeen onbehagen over de bestaande politiek, niet alleen in België maar in veel Europese landen, leidde tot de eerste G1000.

WAT BETEKENT DE G VAN G1000?

De G komt van Group, zoals bij G20, de groep van twintig grootste economieën ter wereld, of de G8, de groep machtigste staten.

HOE LANG DUURT EEN G1000?

Een G1000 bestaat uit een geheel traject.

De burgertop duurt 1 dag van 10.00 tot 16.00 uur.
Na de burgertop wordt deelnemers gevraagd mee te doen aan het vervolg. Iedere deelnemer is vrij om daar een keuze in te maken. Je bent niet verplicht deel te nemen aan het vervolg.

De vervolgbijeenkomst bestaat uit een ochtend. Daar worden werkplaatsen gevormd. Zij kunnen met elkaar afspreken wanneer zij bij elkaar komen. De G1000 wordt afgesloten met een slotbijeenkomst.

HOE ZIET DE DAG ER UIT?

De ochtend
‘s Ochtends starten we aan tafels van 4 personen waarbij het vooral gaat over het verzamelen van dat wat ons bindt. In drie rondes van elk 20 minuten heb je het aan tafel over: Wat vind je belangrijk? Waar wordt onze gemeente beter van?
Je hoeft niet met concrete oplossingen te komen, in deze ronde gaat het om de ideeën. De uitkomsten van deze rondes worden digitaal verzameld. Zo komen we tot tien thema’s die het meest genoemd zijn in de ochtend. Deze tien thema’s werken we ‘s middags verder uit.

De middag
‘s Middags zijn de tafels verdeeld in de thema’s die we ‘s ochtends benoemd hebben. Je mag zelf kiezen bij welk thema je aanschuift. Je zit aan een tafel van 8 personen en de uitkomsten van de ochtend worden omgezet in concrete initiatieven. Alle ideeën worden aan het einde van de middag verzameld. Alle deelnemers mogen stemmen op het idee dat zij het beste vinden.

Pauzes
Uiteraard zijn er tussen de rondes voldoende pauzes waar je wat kunt eten en drinken, naar het toilet kunt of even kunt ontspannen.

WAAR IN NEDERLAND WORDT AL EEN G1000 GEORGANISEERD?

Kaart_NL