Over G1000

G1000: Een plek waar we samen bepalen wat we belangrijk vinden voor onze wijk, ons dorp of onze stad

 

Stichting G1000.nu …burgerinitiatief tot bevordering van de dialoog  in onze democratie…

Stichting G1000.nu* is een landelijk burgerinitiatief van een aantal Amersfoortse burgers, die in 2014 de eerste G1000 in Nederland organiseerden. Sindsdien zijn er 26 Burgertoppen georganiseerd. G1000.nu is een stichting zonder winstoogmerk. 

*Je vindt hier meer informatie over de stichting. 

G1000

Het G1000 Burgerberaad zien we als een verrijking van de democratie met loting en dialoog. De gebruikte methodiek is een uitwerking van de cocreatie-benadering voor grote groepen deelnemers (tot 1000 deelnemers) en ingericht om de gemeenschap (inwoners, werkgevers) directe invloed op de beleids- en besluitvorming van de overheid te geven. G1000.nu is een burgerinitiatief, die met besluitvorming gebaseerd op dialoog een brug wil slaan tussen de wereld van de burgers en de wereld van de overheid en organisaties.

In de afgelopen 6 jaar zijn op 26 plaatsen G1000-burgertoppen georganiseerd. De inzet van een G1000 was meteen succesvol bij het enthousiasmeren en activeren van burgerdeelnemers. De impact op de overheid heeft zich stap voor stap ontwikkeld tot het huidige niveau, door beetje bij beetje te sleutelen aan de aanpak.

De Burgertoppen zijn continu geëvalueerd met deelnemers en wetenschappers van verschillende universiteiten. Op basis van de bevindingen uit deze evaluaties zijn aanpassingen doorgevoerd die de impact vergrootten en de beleving van de deelnemers verbeterden. Met name het vormgeven van de relatie met de overheid was een punt van aandacht. De effectiviteit, de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de G1000 staan daarbij centraal, zowel gezien vanuit het perspectief van de burger als vanuit de overheid.

De ambitie bij de uitwerking van een G1000 is dat het traject leidt tot een breed gedragen plan voor het betreffend hoofdonderwerp. En daarnaast voor het realiseren van maximale betrokkenheid bij de uitvoering van dit plan door activering en zelforganisatie van inwoners, overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Op hoofdlijnen ziet het G1000 Burgerberaad er als volgt uit:

 1. De Burgertop,waar deelnemers met behulp van dialoog de agenda bepalen en oplossingsrichtingen in kaart brengen;
 2. Het Burgerforum,waar in een aantal opvolgende werkateliers de voorgestelde oplossingsrichtingen uitgewerkt worden tot concrete (beleids-)voorstellen, met behulp van inspiratoren en experts van buitenaf en met begeleiding van vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten en de provincie;
 3. De Burgerraad,waar de uitgewerkte voorstellen uit het Burgerforum gepresenteerd en in stemming gebracht en aangenomen of afgewezen worden. De door de Burgerraad bij meerderheid van stemmen aangenomen voorstellen vormen samen hetBurgerbesluit;
 4. Monitor/Klankbordgroep, een groep deelnemers die op vrijwillige basis namens de Burgerraad de opvolging van het Burgerbesluit bewaakt en als klankbordgroep voor de overheden en organisaties optreedt bij de vertaling van het Burgerbesluit in concreet beleid.

FILOSOFIE

Voor de succesvolle toepassing van co-creatie bij beleids- en planvorming gelden een aantal voorwaarden. Hoe beter aan deze voorwaarden voldaan wordt, hoe krachtiger het draagvlak voor het resultaat zal zijn en hoe omvangrijker de opbrengst. Vandaar dat deze leidend zijn bij het ontwerp van een G1000:

Deelnemers leiden zichzelf

De autonomie van de deelnemers staat centraal en wordt gerespecteerd. Deelnemers bepalen zelf de agenda, zij kiezen zelf de onderwerpen waarover zij willen spreken, bepalen zelf waaraan zij een bijdrage willen leveren en kiezen zelf welke zaken zij het belangrijkst vinden. Omdat alle keuzes door de deelnemers zelf gemaakt worden, ontwikkelt zich gedurende de dag een krachtig eigenaarschap van de resultaten.

Deelnemers zijn gelijkwaardig

Elke stem telt even zwaar, ongeacht rol, positie, herkomst, et cetera. Binnen de G1000 zijn wij allen burgers met een gelijke stem. Wij onderscheiden ons door onze herkomst en onze rol, waardoor wij elk een eigen en unieke bijdrage aan de dialoog kunnen brengen. Maar die herkomst of rol is nooit een reden om meer gewicht aan een afzonderlijke stem toe te kennen.

Dialoog

Als in ‘zoektocht naar overeenstemming’. Deelnemers spreken elkaar in steeds wisselende samenstellingen. Daarbij staat de zoektocht naar gemeenschappelijkheid centraal. Die wordt als basis genomen voor elke vervolgstap. We hanteren de volgende spelregels voor dialoog: 

 • Luister naar elkaar
 • Vermijd discussie
 • Je hoeft het niet met elkaar eens te worden
 • Zorg dat iedereen aan bod komt

 

Diversiteit

Met behulp van loting wordt een zo groot mogelijke diversiteit van deelnemers uitgenodigd. 10.000 inwoners (vanaf 16 jaar) worden geloot uit de BRP van de deelnemende gemeenten en ontvangen een uitnodiging. Bij over-aanmelding wordt een 2e keer geloot, waarbij we corrigeren voor demografische kenmerken, herkomst en rol. Werkgevers, politici en bestuurders worden op naam uitgenodigd. Ambtenaren kunnen zichzelf aanmelden, net als vrijdenkers: een inwoner die niet is ingeloot maar zichzelf aanmeldt. Voor al deze groepen geldt dat bij over-intekening geloot wordt.

Samen

Het hele systeem in de zaal. Dit betekent in het geval van een gemeente de volgende groepen, als een reële afspiegeling van de gemeenschap:

 • 60% Inwoners
 • 10% Werkgevers/professionals
 • 10% Ambtenaren
 • 10% Politici
 • 10% Vrijdenkers

’s Middags werken we in groepen van 8 personen. Met bovenstaande aantallen zitten aan elke tafel 5 inwoners, 1 werkgever/professional, 1 ambtenaar of politicus, 1 vrijdenker. Een mini-afdruk van de gemeenschap;

Transparantie

Alle keuzes tijdens de dag komen op een begrijpelijke manier tot stand, zijn traceerbaar en verifieerbaar voor iedereen in de zaal.

Veiligheid

Er zijn duidelijke spelregels, die ook daadwerkelijk bewaakt worden. Het is voor alle deelnemers veilig om deel te nemen aan de dialoog en het keuzeproces. Een onafhankelijk moderator zorgt voor borging van de afspraken en de spelregels. Het programma wordt opgevolgd zoals afgesproken. Als hiervan wordt afgeweken, dan gebeurt dit in samenspraak met de deelnemers. We zijn op tijd klaar. 

 COALITIE

Het succes van een G1000 bestaat uit een breed gedragen resultaat en uit een concrete vertaling ervan in de beleidsplannen van de verantwoordelijken: gemeenten, provincie, rijksoverheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Om ervoor te zorgen dat dit ook echt gebeurt is het noodzakelijk om, voor de G1000 van start gaat, een coalitie te vormen van de partijen die moeten zorgen voor de opvolging. Een coalitie die zich bij voorbaat achter het resultaat van de G1000 schaart en zich committeert om dat resultaat ook echt uit te voeren, of als dat om één of andere reden niet kan, publiekelijk verantwoording af te leggen over wat niet in uitvoering genomen wordt.

De coalitie wordt bekrachtigd met een partnerovereenkomst. In deze overeenkomst komen G1000.nu en de deelnemende organisaties in elk geval het volgende overeen: 

 • De partners committeren zich volledig aan de uitgangspunten van de G1000;
 • De onafhankelijkheid van de G1000 wordt gegarandeerd;
 • De partners verantwoorden publiekelijk hoe zij met de resultaten omgaan;
 • De G1000 wordt onder eigen vlag georganiseerd en los van de overheid gepositioneerd;
 • De partners leveren menskracht tbv de organisatie, de begeleiding en de opvolging;
 • nu levert het concept, begeleidt en superviseert het projectteam bij de uitvoering, modereert en produceert de bijeenkomsten en begeleidt het natraject; 

Om dit partnerschap te realiseren, wordt in elk van de deelnemende gemeenten een G1000café gehouden voor politiek, ambtenaren, bestuur, ondernemers en maatschappelijke organisaties, om op die manier draagvlak te verwerven voor het aangaan van een commitment. Na dit G1000café wordt de gemeente en de aanwezige organisaties uitgenodigd partner te worden en om concreet medewerking te verlenen bij de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van de G1000 en deze medewerking ook personeel te vertalen. 

Zodra de partnerovereenkomst door alle partijen is ondertekent, kan de voorbereiding voor de G1000 echt van start met de zogenoemde ‘Project Kick-off’. Tijdens de Project Kick-off wordt de datum voor de G1000 vastgesteld en krijgen de (vertegenwoordigers van) de partners een briefing over de te volgen aanpak en hun rol daarbij. Vanuit de partners wordt een stuurgroep en een projectgroep ingesteld. De projectgroep neemt de feitelijke organisatie op zich, onder supervisie van G1000.nu. De stuurgroep van partners treedt als gesprekspartner van G1000.nu op over kaders en knelpunten. Er worden praktische afspraken gemaakt over de vertaling van acties naar het lokale niveau.

  

Stap 1: G1000Burgertop

De G1000 start met een burgertop, een evenement waarbij op één dag 100 tot 1000 inwoners en betrokkenen met elkaar in gesprek gaan over hun eigen stad, dorp of gemeente of over een specifiek onderwerp.  Zij gaan op zoek naar wat zij samen belangrijk vinden voor hun gemeente. Zij doen dit op basis van ‘de dialoog’. Deze is gebaseerd op een open gesprek waaraan alle deelnemers op basis van gelijkwaardigheid deelnemen. De deelnemers kiezen met elkaar de onderwerpen, werken deze uit en maken een keuze uit de voorgestelde oplossingen. Tot slot bepalen zij wat er aan het einde van de dag met de uitkomsten gebeurt.

De G1000Burgertop heeft een aantal uitgangspunten:

 • Geen agenda. De agenda ligt niet op voorhand vast. Er is geen voorkeur voor bepaalde voorstellen. De G1000 biedt een procedure om over nieuwe voorstellen te praten.
 • Dialoog. We gaan niet in discussie, maar in dialoog. Deelnemers aan de G1000 erkennen het recht op een ander standpunt. Je hoeft het niet met de ideeën van een ander eens te zijn om een open gesprek aan te gaan. We zoeken naar wat ons bindt. Elke mening telt en wordt gewaardeerd.
 • Loting. We werken met loting: iedereen heeft evenveel kans om mee te doen.
 • Hele systeem. We doen niet aan anti-politiek, maar we geloven in de kracht van het hele systeem. Alle belangrijke partijen doen mee aan de dialoog om er voor te zorgen dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het resultaat; overheid, werkgevers, vrije denkers en de inwoners.
 • Transparant. De deelnemers zijn gedurende het gehele proces zelf eigenaar van het resultaat en hoe het tot stand komt.
 • Veilig. Door inzet van gekwalificeerde leiding en een zorgvuldig programma is op elk moment de ruimte voor een open dialoog. We gebruiken spelregels waar iedereen zich aan houdt.

Benieuwd hoe je dit in de praktijk brengt? Kom naar onze praktijkdag burgerparticipatie op 28 juni a.s.

STAP 2: BURGERFORUM

De voorstellen van de burgertop worden voorgelegd aan de rest van de gemeente in het burgerforum. Iedere inwoner kan via een forum op de voorstellen reageren. Dat kan online, maar ook kan er voor gekozen worden kleinere ontmoetingen te organiseren, waarin de voorstellen worden voorgelegd.

We starten het burgerforum met het vormen van werkplaatsen. Zij halen de reacties op en verwerken deze in de voorstellen.

STAP 3: BURGERRAAD

We ronden de G1000 af met een slotbijeenkomst: de Burgerraad. Die bestaat uit deelnemers van de Burgertop. Zij beoordelen de voorstellen die door de werkplaatsen zijn ingediend. Sommige worden aangenomen, andere niet. De voorstellen die aangenomen worden vormen samen; HET BURGERBESLUIT.

De voorstellen waar door de helft van de leden van de Burgerraad + 1 voor wordt gestemd, worden aangenomen. Zij vormen samen het Burgerbesluit. Dit Burgerbesluit wordt door alle leden van de Burgerraad ondertekend. De burgemeester wordt gevraagd om dit Burgerbesluit voor te leggen aan de gemeenteraad met het verzoek om het besluit uit te voeren. 

Diverse video’s
Een korte uitleg en verslagen van diverse projecten van de G1000

Nieuws

Handboek G1000

Het Handboek G1000 laat...

Boerburgerdialoog, de 1e nationale G1000?

Eind 2019 klopte Ellen...

PRenT met behulp van online correctie

Aanleiding De Provincie...

Wordt supporter van de boer-burgerdialoog

Op dit moment voeren we...

A practical guide to the G1000

January 2020 The...

Energie en democratie

Afgelopen oktober heeft...

SOVOT400

Ook scholen ontdekken...

Burgertop Schiphol

Op 16 november 2019...
Veelgestelde vragen
Wie neemt het initiatief tot een G1000?

G1000 is een burgerinitiatief. Maar aan een G1000 doen niet alleen burgers mee, maar ook de overheid, werkgevers en andere belanghebbende. Ieder van deze partijen kan het initiatief nemen. Aan een G1000 doen ook politici mee. Zij kunnen niet het initiatief noemen, om te  voorkomen dat (de schijn bestaat) dat een G1000 wordt ingezet om politieke belangen te legitimeren.

G1000 is een plek waar we samen bepalen wat we belangrijk vinden voor onze stad, ons dorp of onze wijk.

Wil jij graag een G1000 organiseren? Neem contact met ons op!

Wat is het doel van een G1000?
Het doel van een G1000 is om samen met iedereen uit de gemeenschap tot een gedragen burgerbesluit te komen. We werken samen aan een actieve en betrokken gemeenschap, waar iedereen elkaar weet te vinden en waar de burgers, samen met de overheid en professionals verantwoordelijkheid nemen in hoe wij in de toekomst om willen gaan met onze stad, dorp of wijk. Gericht op een specifiek onderwerp, of meer in algemene zin.
Waarom wordt de G1000 niet alleen met inwoners gehouden?
Om ideeën tot uitvoering te brengen heb je de hele gemeenschap nodig. NIet alleen de burgers. Daarom schuiven naast 700 gelote inwoners, ook 100 mensen van de overheid, 100 professionals en 100 ´vrije denkers´aan. Ook zit aan elke tafel een tafelsecretaris om de voorstellen vast te leggen. Zo worden we samen eigenaar van het resultaat.
Share This