06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Als eerste gemeente in Nederland heeft Enschede op zaterdag 11 november een Burgerbesluit genomen. Zo’n honderd deelnemers kwamen in het gemeentehuis van Enschede bij elkaar om in de ochtend panelgesprekken bij te wonen dan wel eraan deel te nemen. Er waren drie panels, bestaande uit drie leden. Burgerpanel, Raadspanel en Expertpanel. Elk panel had een eigen zaal en het publiek kon tussen elke sessie door van zaal wisselen. Zes werkplaatsen hadden in de voorafgaande maanden voorstellen op basis van de in juni gehouden Burgertop, voorbereid. Iedere werkplaats bestond uit een aantal burgers en een ambtenaar. Zij konden hun voorstel aan elk panel presenteren. Het programma bestond uit zes rondes zodat ieder panel de kans kreeg om iedere werkplaats over hun voorstel te bevragen. Ook vanuit het publiek werden vragen gesteld.

Na de lunch volgde een stemming onder leiding van Burgemeester Onno van Veldhuizen. Alleen de 73 aanwezige burgers van Enschede mochten stemmen. Per voorstel volgde een kort filmpje en een beschrijving. Vervolgens konden deelnemers een stemverklaring tegen of voor afleggen, waarna hoofdelijk werd gestemd door te gaan staan als men voor het voorstel was.

De uitslag was als volgt:

Voorstel 1: Verantwoordelijkheid, 5 stemmen, voorstel is afgewezen

Voorstel 2: Upgrade consumentenvuurwerk, 11 stemmen, voorstel afgewezen

Voorstel 3: Vuurwerkvrije zones, 46 stemmen, voorstel aangenomen

Voorstel 4: Voorlichting, 44 stemmen, voorstel aangenomen

Voorstel 5: Scholen, 58 stemmen, voorstel aangenomen

Voorstel 6: Handhaving, 35 stemmen, voorstel afgewezen

De voorstellen zijn te bekijken op het platform van de G1000Enschede

Na een korte schorsing werd het onderstaande Burgerbesluit gepresenteerd.

Enschede, 11 november 2017

Wij, burgers van Enschede, in vergadering bijeen op 11 november 2017 in het Stadhuis van Enschede, besluiten om de volgende maatregelen vast te stellen als uitkomst van de Stadsdialoog Vuurwerk – G1000Enschede en deze te overhandigen aan de voorzitter van de gemeenteraad – de burgemeester Onno van Veldhuizen – met het verzoek deze aan de raad van Enschede voor te leggen ter bekrachtiging, met het verzoek de maatregelen uit te voeren of te doen uitvoeren:

1. Bij enig kans op schade, gevaar of overlast door vuurwerk, kunnen wij met elkaar afspreken dat er in een bepaald gebied geen vuurwerk afgestoken mag worden. Deze vuurwerkvrije gebieden kunnen vrijwillig of wettelijk worden aangewezen. De positie van deze gebieden kunnen middels gangbare communicatiemiddelen kenbaar worden gemaakt.

2. Een campagne door en voor de hele stad: wij Enschedeërs kunnen met zijn allen een fijn oud en nieuw vieren waarbij iedereen het naar zijn zin heeft. De campagne roept een gevoel van verantwoordelijkheid op en zet mensen ertoe aan hun eigen gedrag en dat van hun directe omgeving kritischer te bekijken. De campagne die ieder jaar opnieuw ingezet wordt bereikt uiteindelijk een cultuuromslag in de stad.

3. De werkplaats scholen wil de bewustwording omtrent vuurwerk bij de jeugd vergroten. Doel is dat zij op een veilige manier voor zichzelf en omgeving prettig en feestelijk de jaarwisseling vieren. Investeren in bewustwording bij de jeugd ziet deze werkplaats als grote meerwaarde. Immers ‘jong geleerd, is oud gedaan’.

Aldus vastgesteld en besloten, Enschede, 11 november 2017

De leden van de vergadering:

Vervolgens kregen de deelnemers aan de stemming de kans hun handtekening onder het besluit te plaatsen.

Opvallend was dat ook deelnemers wiens voorstel was weggestemd het Besluit ondertekenden. Dat is vaak een indicator voor een goed verlopen procedure. Men is weliswaar teleurgesteld in het feit dat het eigen voorstel niet is gekozen maar kan goed leven met het resultaat omdat de procedure eerlijk en transparant is verlopen. Wie alles wil weten over het burgerbesluit, de procedure of de G1000Enschede kan dat vinden op de volgende pagina’s: