06 24 59 44 23 info@g1000.nu

Maandagavond 22 januari vond de afsluitende bijeenkomst van G1000 Coevorden plaats. Met deze avond vervulden de initiatiefnemers de belofte om de resultaten van de G1000Coevorden naar hun medeinwoners terug te koppelen. 

Een korte terugblik op de aanloop en de dag zelf bracht weer even het gevoel terug van de waanzinnige drive waarmee alle vrijwilligers de G1000 op 29 oktober 2016 hebben georganiseerd. Maanden van voorbereidingen leidden tot een mooie dag vol positieve energie. Op die dag werden ideeën en beelden uitgewisseld en de basis gelegd voor een aantal verbindende projecten. Zoals altijd de bedoeling is geweest, gaan de projecten zelfstandig verder. Ze zijn uit de G1000 ontstaan, maar de stichting heeft verder geen bemoeienis meer met het vervolg. De stichting gaat ‘slapen’, maar het bestuur heeft aangegeven dat, wanneer de behoefte er is, ze bereid zijn zich in te zetten voor een nieuw initiatief om de nieuwe democratie mede vorm te geven. Onderstaand een korte beschrijving van de projecten die in Coevorden uit de G1000 zijn voortgekomen:

Platform
Deelnemers aan de G1000 hebben het initiatief genomen tot een platform dat vraag en aanbod van zorg en ondersteuning bij elkaar brengt door middel van een Digitaal Sociaal Platform en fysieke prikborden. De werkgroep heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar soortgelijke projecten. Op dit moment bekijken ze of buuv.nl geschikt is om binnen de gemeente Coevorden te implementeren. Daarvoor voeren zij gesprekken met geschikte partners. Buuv heeft in Haarlem zichtbaar tot goede resultaten geleid. De presentatie van de werkgroep werd ook positief ontvangen. Kortom, wordt vervolgd.

Rode Draad
Projectgroep de Rode Draad wil graag een bewegwijzerde wandelroute realiseren door en langs dorpen van de Gemeente Coevorden. Op een centrale ontmoetingsplek (van de drie dorpen Aalden, Benneveld en Oosterhesselen) willen ze een schuilhut annex uitkijkpunt plaatsen en op de route bijzondere bankjes om te rusten en/of te genieten van de natuur. Dorpen en wijken in de gemeente Coevorden worden gevraagd om hier in de toekomst ook hun medewerking aan te verlenen, Zo worden alle dorpen door het uitzetten van een “rode draad” in de groene leefomgeving met elkaar in contact gebracht.
Daarnaast stimuleer je het bewegen voor jong en oud maar ook de verbindende factor het samen werken en samen realiseren van het project is van groot belang. Voor toeristen die het gebied bezoeken is het een mooie gelegenheid om op ontdekkingstocht te gaan. Inmiddels heeft de werkgroep het project ondergebracht bij Stichting Aelder Hoogte Kunsten. Via die stichting hebben ze een bijdrage gekregen van het Stimuleringsfonds. Na het broedseizoen gaat het project van start.

4xjeugd@Hofpoort
In de regio is er voor de groep 12-18 jarigen weinig te doen op het gebied van cultuur. Daarom hebben de jongeren die bij de G1000 aanwezig waren, een plan bedacht om culturele activiteiten te organiseren, voor en door jongeren. Daarvoor hebben ze uitgebreid onderzoek gedaan naar de behoeftes. Helaas is gebleken dat de oorspronkelijke groep jongeren, mede door drukke bezigheden, niet meer aan het project kan deelnemen. Inmiddels is contact gelegd met de Jongerenraad om te kijken op welke manier dit mooie project toch door kan blijven gaan.

Werkgelegenheid
In 2024 mag er geen asbest meer aanwezig zijn in daken in Nederland. En er is nog zo’n 450.000 tot 670.000 vierkante meter asbest dat gesaneerd moet worden in de gemeente Coevorden. Dit vraagt om extra arbeidscapaciteit binnen de gemeente Coevorden en biedt kansen voor werkgelegenheid. De werkgroep was druk bezig met een initiatief om hier in Coevorden concreet mee aan de slag te gaan. Echter, tijdens het onderzoek naar de mogelijkheden bleek dat de gemeente eenzelfde initiatief heeft gestart. De werkgroep is daarmee door de werkelijkheid ingehaald.