G1000University

 

 

3 september 2020 zal voor het 6jaar op rij de G1000University plaats vinden.

Een bijeenkomst voor iedereen die ervaringen wil delen over deliberatie en vernieuwing van de democratie in Nederland. Dit jaar geheel online. In augustus komt het gehele programma online

Dit jaar is het thema ‘G1000 – het ‘poldermodel van de toekomst?’

 Meer informatie over het thema vind je hier 

 

aanmelden University 2020

Thema University 2019 
Deliberatie: van participatie naar zeggenschap!

Herman Tjeenk Willink, voormalig vice-voorzitter van de Raad van State en auteur van het boek ‘Groter denken, kleiner doen’, heeft de aftrap voor het programma gegeven. Anne-Marie Spierings, gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant en sinds 2018 partijvoorzitter van D66, zal haar ervaringen met het ‘bottom-up’ formuleren van beleid delen. Geerten Boogaard, hoogleraar Thorbecke-leerstoel zal in een korte inleiding deliberatie in haar context plaatsen.

Naast de presentatie van ervaringen met een aantal Nederlandse projecten hadden wij voor deze gelegenheid ook 3 buitenlandse gasten, die elk een deliberatief project elders uit Europa zullen presenteren: Yves Matthieu uit Parijs het ‘Grand Debat’ in Frankrijk, Yago Bermejo Abado uit Madrid de ‘Citizens Assembly Madrid’ en Yves DeJaeghere de nieuwe ‘Burgerraad OstBelgien’*. Lees hier het verslag van de G1000University 2019

Programma 5 september 2019

 • 09.30 uur Inloop, ontvangst met koffie en thee
 • 10.00 uur ‘Groter denken, kleiner doen’ – Herman Tjeenk Willink
 • 10:30 ‘Ervaringen met deliberatie van een bestuurder’ – Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Noord-Brabant

   

 • 10.50 uur G1000-café: ‘Waarom is deliberatie belangrijk?’
 • 11:10 uur Introductie G1000
  G1000Heerenveen
  – Voedsel1000
  – Burgerberaad Cuijk
 • 11:30 uur Werkgroep-ronde 1: ‘Deliberatie in Nederland’ aan de hand van de gepresenteerde casussen
 • 12:30 uur Lunch

   

 • 13:15 uur ‘Deliberatie in context’ – Geerten Boogaard, hoogleraar Thorbecke leerstoel Universiteit Leiden

   

 • 13:35 uur Introductie Burgerpanels Europa:
  – Burgerraad Ostbelgien
  – Het Grand Debat Frankrijk
  – Burgerraad Madrid 
 • 14:00 uur Werkgroep-ronde 2: ‘Deliberatie in Europa’ aan de hand van de gepresenteerde casussen
 • 15:00 uur Theepauze
 • 15:20 uur Werkgroepronde 3: ‘Deliberatie: participatie+, of echte zeggenschap?’ In werkgroepen formuleren van noties en voorstellen
 • 16:15 uur Panel en gesprek met de zaal met o.a. Geerten Boogaard, Tjeerd van der Zwan, Marcel Boogers en onze buitenlandse gasten

   

 • 17:15 uur Feestelijke borrel ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van G1000.nu
 • 18:30 uur Einde

Open Space

Een ‘open space’ waarbij het gesprek gaat over de vraag hoe wij deliberatie in Nederland een stap verder kunnen brengen vormt het hart van de dag.

Afsluitend organiseren wij een panelgesprek met de zaal. Daarvoor hebben wij Marcel Boogers, hoogleraar regionaal bestuur, Tjeerd van der Zwan, burgemeester van Heerenveen en Wim Hillenaar, burgemeester van Cuijk te gast.

Locatie

Voorgaande jaren waren we op locatie. Zo ook in 2019 toen we in de Witte Vlinder te Amersfoort te gast waren. In 2020 zal de University online plaats vinden! Inschrijven is wel noodzakelijk. 

Meld je alvast aan voor de G1000University van 2020

Je kunt hier het verslag van 2019 bekijken.  

De sprekers van 2019

Yago Bermejo Abado

Yago Bermejo Abado

Yago Bermejo -Burgerraad Madrid- werkt als een onafhankelijke consultant op het gebied van democratische innovatie, in het bijzonder waar het gaat om platforms voor digitale participatie en deliberatieve ‘mini-publics’.

meer

Als hoofd van het Laboratorium voor Collectieve Intelligentie voor Democratie – @Participa_Lab – was hij nauw betrokken bij de opzet van het Observatorio de la Cuidad – de Burgerraad van Madrid. Daarnaast was @Partcipa_Lab gefocust op gemeenschappelijke research rond democratische vernieuwing en het ontwikkelen van instrumenten voor nieuwe democratische processen. Een groot deel van dit werk was gerelateerd aan het project ‘Decide Madrid’, het digitale burgerplatform van de Stad Madrid.

Eerder in zijn loopbaan werkte Yago Bermejo bij LaboDemo.net een organisatie voor digitale democratie. Daar was hij betrokken bij het ontwikkelen een strategie voor de inzet van ‘tools’ voor de participatie van honderdduizenden deelnemers binnen Podemos.

Observatorio de la Cuidad – de Burgerraad Madrid

De Burgerraad Madrid komt 8 zaterdagen per jaar bij elkaar en bestaat uit 49 gelote burgers, die een goede afspiegeling vormen van de bevolking naar leeftijd, gender en herkomst. De Burgerraad evalueert de voorstellen van het digitale platform Decide Madrid en beslist of het voorstel in aanmerking komt voor een publieke consultatie/referendum. Eventueel kunnen zij het voorstel aanpassen om het geschikter of relevanter te maken. Elk voorstel komt 2 keer op de agenda, waarbij er de gelegenheid is om de mening van de indiener en van deskundigen te horen. Daarna volgt een beslissing.

Zie ook:  observatoriodelaciudad.madrid.es

minder

Geerten Boogaard

Geerten Boogaard

Geerten Boogaard is Hoogleraar decentrale overheden en bekleedt in die hoedanigheid de Thorbeckeleerstoel.

meer

Deze leerstoel heeft als leeropdracht de decentrale overheden als bestuurlijk, politiek en juridisch systeem. Daarnaast is hij docent staats- en bestuursrecht.

In zijn presentatie voor de G1000University zal hij ingaan op de context van het verschijnsel ‘deliberatie’ in Nederland en de rol die deliberatie speelt in het huidige politieke stelsel.

Hij studeerde tot 2004 in Leiden Staats- en bestuursrecht en Rechtsfilosofie en -methodologie. Na zijn afstuderen werkte hij als procesvertegenwoordiger bij het Centrum Indicatiestelling zorg en als docent-onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam waar hij in 2013 promoveerde op de constitutionele rol van de rechter. Sinds zijn promotie is hij verbonden aan de Universiteit Leiden en doet hij onderzoek naar de constitutionele rol van de rechter, lokale democratie & decentralisatie en het narratieve staatsrecht.

minder

Marcel Boogers

Marcel Boogers

Marcel Boogers is bijzonder hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur aan de Universiteit Twente en senior-adviseur bij BMC Advies.

meer

Zijn werkterrein en expertise ligt op het gebied van lokaal en regionaal bestuur, lokale politiek en interbestuurlijke verhoudingen. Daarbij richt hij zich vooral op het krachtenveld tussen inwoners, organisaties, politici en bestuurders. Als onderzoeker was hij betrokken bij een groot aantal vraagstukken vanlokaal bestuur, lokale democratie, regionale samenwerking en decentralisaties.

minder

Yves DeJaeghere

Yves DeJaeghere

Yves DeJaeghere is coördinator van G1000 België, een functie die hij sinds begin 2018 vervult, sinds 2019 full-time. G1000België is een ‘denktank’ op het gebied van

meer

het gebruik van loting en deliberatieve democratie in combinatie met democratische instituties. De denktank G1000 maakt onderdeel uit van de ‘Stichting Toekomstige Generaties’. Yves DeJaeghere werkte als senior-onderzoeker politieke wetenschappen bij de Koninklijke Universiteit Leuven en de Universiteit Antwerpen. Hij geeft gast-colleges bij de Katholieke Universiteit van Lille, de Universiteit van Antwerpen en de Universiteit van Saint-Louis. Hij was gastwetenschapper aan de Universiteit van Oxford. Als wetenschapper publiceerde hij internationaal over jeugdparticipatie in de politiek, burgerschap en informatieverwerking door elite-politici.

minder

Wim Hillenaar

Wim Hillenaar

Wim Hillenaar -Burgerberraad Cuijk- is burgemeester van Cuijk. Hij is afgestudeerd in de rechten en ging in 1991 als jurist werken bij de directie personeel van de Koninklijke Landmacht.

meer

Vanaf 1992 was Hillenaar vier jaar werkzaam in de advocatuur. Daarna maakte hij de overstap naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) waar hij tot 1999 werkte en zich daar onder andere met bezighield met Integraal Veiligheidsbeleid. Hillenaar heeft ook nog ruim 8 jaar gewerkt voor de gemeente Rotterdam waar hij onder meer hoofd was van de afdeling Kennis & Handhaving van de directie Veiligheid van de Bestuursdienst. Tevens was hij vanaf 2002 gemeenteraadslid in Gouda waar hij ook fractievoorzitter is geweest. Hillenaar was sinds 2008 managing consultant bij de adviesgroep Openbaar Bestuur en Veiligheid van het bureau Berenschot tot hij in februari 2011 in navolging van zijn vader burgemeester werd en wel van de gemeente Cuijk.

Het Burgerberaad Cuijk is een vervolg op een experiment met een Burgerbegroting, een jaar eerder. Dit leverde niet op wat ervan verwacht werd, reden om te zoeken naar een nieuw instrumentarium. In overleg met de groep burgers die na de Burgerbegroting betrokken bleven is gekozen voor het onderwerp ‘Beheerplannen Openbare Ruimte’. In 2019 zijn deze aan herziening toe, reden voor de gemeente om op zoek te gaan naar input vanuit de burgers.

minder

Bianca Lyon en Avelien Haan

Bianca Lyon en Avelien Haan

Bianca Lyon (onderzoeker) en Avelien Haan (Sr. docent/onderzoeker) zijn verbonden aan de Thorbecke Academie van NHL Stenden Hogeschool.

meer

Op dit moment voeren zij onderzoek uit naar verschillende vormen van samenwerken tussen inwoners en gemeenten, in opdracht van de gemeente Heerenveen.

Zij hebben de G1000Heerenveen van nabij gevolgd en een groot aantal deelnemers geïnterviewd over hun ervaringen. Tijdens de G1000University zullen zij verslag doen van hun bevindingen tot nu toe.

minder

Anne-Marie Spierings

Anne-Marie Spierings

Anne-Marie Spierings -Voedsel1000- is sinds 2015 gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant en sinds 2018 partijvoorzitter van D66.

meer

Spierings doorliep het Gymnasium Bernrode en studeerde natuurwetenschappelijke milieukunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1999 tot 2015 was ze werkzaam bij ARCADIS. Vanaf 2011 was Spierings lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. In 2015 werd ze daar lid van de Gedeputeerde Staten met de portefeuille agrarische ontwikkeling, energie en bestuur. Oktober 2018 werd Spierings partijvoorzitter van D66.
Als gedeputeerde Landbouw vroeg Anne-Marie aan G1000.nu om een dialoog te organiseren in de vorm van een G1000 over de toekomst van de sector. Tijdens de G1000University zal zij ingaan op haar visie op en ervaringen met het ‘bottom-up’ formuleren van beleid.

minder

Herman Tjeenk Willink

Herman Tjeenk Willink

Herman Tjeenk Willink (Amsterdam, 23 januari 1942) heeft het overgrote deel van zijn werkzame leven in Den Haag doorgebracht: als raadadviseur in het Kabinet van de Minister President, als regeringscommissaris voor de reorganisatie van de rijksdienst, als lid (PvdA) en voorzitter van de Eerste Kamer en als Vice – President van de Raad van State (tot 2012).

meer

Daarnaast vervulde hij vele maatschappelijke functies. Zo leerde hij de overheid van binnenuit en van buitenaf kennen.
Vanaf de jaren 80 heeft hij steeds gewezen op het eigen karakter van die overheid, zich verzet tegen ‘vermarkting’ van publieke diensten en gewaarschuwd tegen de uitholling van de democratische rechtsorde. Daarvan worden burgers – als eersten burgers in een zwakke positie – het slachtoffer. Een tegenbeweging is nodig en gaande.
Afgelopen december heeft hij zijn gedachten samengebracht in een boekje: ‘Groter denken, kleiner doen’ onder dat motto zou hij de aftrap voor de G 1000 University verzorgen.

minder

Tjeerd van der Zwan

Tjeerd van der Zwan

Tjeerd Jan van der Zwan -G1000Heerenveen- is burgemeester van Heerenveen. Voordat hij burgemeester werd in Heerenveen, was hij burgemeester in Achtkarspelen en wethouder in Lelystad.

meer

Hij begon zijn carrière als docent Nederlands en stafmedewerker van het Landelijk Bureau Racismebestrijding.
In 2011 werd hij gekozen tot ‘Friese politicus van het jaar’.
Naast zijn functie als burgemeester heeft Van der Zwan een aantal nevenfuncties, zo is hij lid van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Fryslan. Was hij secretaris van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en inmiddels lid van de VNG commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu. En hij was tot juni 2018 voorzitter van de Vereniging van Friese gemeenten.

Hij speelde een belangrijke rol bij het initiatief van de gemeenteraad om een G1000 over het centrum van Heerenveen te organiseren. Door dit onderwerp, naast andere onderwerpen, onder te brengen in een raadsbreed akkoord, ontstond de ruimte en de bereidheid bij de raad om de plannen voor het centrum daadwerkelijk terug te leggen in de gemeenschap en op die manier tot keuzes met een breed draagvlak te komen. En tegelijkertijd nieuwe ervaringen op te doen met participatie.

minder

Achtergrondinformatie

NIEUWS 

Boerburgerdialoog, de 1e nationale G1000?

Boerburgerdialoog, de 1e nationale G1000?

Eind 2019 klopte Ellen Maassen bij ons aan de deur met het idee om ‘iets te doen met deliberatie en boeren’. Getriggerd door de boerenprotesten aan de ene kant en protesten van de klimaatactivisten van XR aan de andere kant dacht zij: we moeten er toch ook samen uit...

Wordt supporter van de boer-burgerdialoog

Wordt supporter van de boer-burgerdialoog

Op dit moment voeren we in Nederland een debat over de toekomst van de landbouw en onze natuur. Het debat vindt plaats in de krant, op straat, in de rechtbank en op TV. Maar opiniestukken, protesten en rechtszaken vestigen de aandacht voortdurend op onze verschillen:...

G1000Heerenveen afgerond

G1000Heerenveen afgerond

Burgemeester Tjeerd van der Zwan neemt het ondertekende Burgerbesluit in ontvangst.[Foto: FPh / Mustafa] In Heerenveen besloot de nieuwe gemeenteraad om het in deze nieuwe zittingsperiode eens helemaal anders te gaan doen: samen, op basis van een raadsakkoord. In dat...

Share This